Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0055-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-11001
Наименование: Здраве и безопасност-конкурентоспособност и устойчиво развитие на "Инжстрой" ЕООД
Бенефициент: "Инжстрой" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в „Инжстрой” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството, повишаване качеството на работната сила чрез предлагане на качествени и необходими за служителите обучения и инвестиции в повишаване на производителността на заетите, като сигурен начин за повишаване на ефективността на производството.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1- Управление и координация на проекта Създаване на екип за управление и реализация на проекта, който да координира и наблюдава изпълнението и завършването на задачите. Ръководителят на проекта, както и целият екип ще отговарят за всички основни дейности по време на изпълнение на проекта. Координаторът на проекта ще следи дейностите да се извършват в точния срок за постигане на резултатите. Подготовка и организация на дейностите според актуализирания времеви график. Подготовка на междинните и крайния отчети. Планираните дейности са изпълнени качествено и в срок и проектът е отчетен според правилата на програмата.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на фирма „Инжстрой“ ЕООД Създаване на ясна и конкретна основа за разработване и усъвършенстване на организационните и трудови процеси в предприятието с оглед безопасните и здравослони условия на труд, фирмената култура и системите за управление на качеството по отношение на процесите, предлаганите продукти и услуги, удовлетвореността на клиентите.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3- Модернизация на материално-техническата база с цел подобряване на условията на труд Закупуване на климатици с цел по-добра работна среда и намалени разходи за електроенергия.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Закупуване на специално работно облекло за работниците, които извършват ръчна работа на обектите. Облеклото трябва да е светлоотразително с цел безопасност, да осигурява добра топлоизолация през зимата. Закупуване на специализирани обувки за работниците, които предпазват крака при удар с тежък предмет, както и на обувки които са устойчиви при съприкосновение с битум и асфалт. Закупуване на специални предпазни маски за работниците в работилницата и тези които извършват ръчен труд на обектите. Закупуване на предпазни каски.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5: Информация и публичност Провеждане на семинар за споделяне на добрите практики със заинтересовани партньорски организации при успешното завършване на изпълнението на проекта. Избор на подходящ изпълнител и възлагане на поръчка за изработка на информационни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 704 BGN
Общ бюджет: 53 382 BGN
БФП: 53 382 BGN
Общо изплатени средства: 53 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 941 BGN
2013 32 588 BGN
2014 9 850 BGN
2015 0 BGN
53 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 300 BGN
2013 27 699 BGN
2014 8 372 BGN
2015 0 BGN
45 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 641 BGN
2013 4 888 BGN
2014 1 477 BGN
2015 0 BGN
8 007 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз