Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0063-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/063-04
Наименование: "Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР"
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 27.07.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на Министерство на културата за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.
Дейности: Дейност 7: Информация и публичност
дейност 5 Изработване на технически проекти
Дейност 4: Материално стимулиране на експерт от МК за изпълнението на СРИП.
Дейност 6: Одит
Дейност 3: Обмен на добри практики дейността се извършва в 6-и и 9-и месеци от 1-та година на проекта
Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта
Дейност 2 : Разработване на тръжна документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 529 BGN
Общ бюджет: 331 403 BGN
БФП: 331 403 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 - Сформиран екип за реализация на проекта с 4 члена
Индикатор 2 - Проведени 7 работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 3 Проведени 3 тръжни процедури
Индикатор 4 Компендиум от добри практики по СРИП-овете
Индикатор 5 стимулирани служители
Индикатор 6 Технически проекти
Индикатор 7 Независим одит на проекта
Индикатор 8 Изготвени и изпратени поне 2 съобщения за медиите с информация за проекта;
Индикатор 9 -Поне 2 публикации/излъчвания за проекта в медиите;
Индикатор 10 - Отпечатване на брошури с информация за проекта
Индикатор 11 Отпечатване на плакати с информация за проекта
Индикатор 12 Отразяване на уеб страницата на Министерство на културата.
Индикатор 13 брой членове от екипите по СРИП взели участие в обмяната на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз