Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0498-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции в модерно технологично оборудване
Бенефициент: "МЕТАЛАГРО" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: „Инвестиции в модерно технологично оборудване”
Дейности: Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на доставчик на предвиденото за закупуване по проекта оборудване
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на предвиденото за закупуване по проекта оборудване, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г. и сключване на договор с класирания на първо място кандидат.
Дейност 3: Доставка, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта активи.
Дейност 4: Осигуряване на пибличност и информираност на дейностите по проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 124 BGN
Общ бюджет: 3 641 970 BGN
БФП: 1 997 256 BGN
Общо изплатени средства: 1 997 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 997 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 399 825 BGN
2014 1 597 425 BGN
2015 0 BGN
1 997 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 697 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 339 851 BGN
2014 1 357 811 BGN
2015 0 BGN
1 697 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 974 BGN
2014 239 614 BGN
2015 0 BGN
299 587 BGN
Финансиране от бенефициента 1 646 251 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Увеличаване на производствения капацитет за производство на сервизни платформи и шнекови спирали
Индикатор 7 Намаляване на себестойността на произвежданите продукти в резултат на проекта
Индикатор 8 Намаляване на времето за доставка в резултат на проекта
Индикатор 9 Намаляване на енергопотреблението в резултат на проекта
Индикатор 10 Въвеждане на нови продукти в резултат на проекта
Индикатор 11 Въвеждане на нови машини в производствения процес в резултат на проекта
Индикатор 12 Въвеждане на иновативни технологии в производствения процес в резултат на проекта
Индикатор 13 Намаляване на бракуваната продукция в резултат на проекта
Индикатор 14 Увеличаване на приходите от износ в резултат на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз