Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0262-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Издигане на качествено ново равнище на термообработката в “Металообработване и зъбопроизводство” AД
Бенефициент: "Металообработване и зъбопроизводство" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Издигане на качествено ново равнище на термообработката в “Металообработване и зъбопроизводство” AД
Дейности: Дейност 1: Доставка и пуска-не в експлоатация на комп-лексна технологична линия за термична обработка
Дейност 2: Разработка и внедряване на маркетингов инструментариум
Дейност 3: Визуализация и разпространение на информа-ция за проекта
Дейност 4: Проверка и контрол на разходите - одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 840 099 BGN
Общ бюджет: 1 159 494 BGN
БФП: 695 696 BGN
Общо изплатени средства: 695 696 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 695 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 695 696 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
695 696 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 591 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 591 342 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
591 342 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 354 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 354 BGN
Финансиране от бенефициента 560 066 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Въведен маркетингов инструментариум
Индикатор 9 Технологичен брак в термичен участък
Индикатор 10 Деформации след термична обра-ботка ( % от обработените де-тайли)
Индикатор 11 Увеличение на производител-ността
Индикатор 12 Увеличени приходи от продажби
Индикатор 13 Намалена производствена себестойност
Индикатор 14 Увеличение на общия капацитет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз