Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0104-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване
Бенефициент: "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Септември
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване.
Дейности: I. Инвестиции в дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване)
Дейност 1.1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
Дейност 1.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и за доставка/и на оборудване
Дейност 1.3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на оборудване
Дейност 1.4. Доставка и преглед на комплектността на доставката на оборудване
Дейност 1.5. Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените машини
II. Предоставяне на услуги
Дейност 2.1. Подготвка за получаването на услуги
Дейност 2.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и за доставка/и на услуги
Дейност 2.3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на услуги
Дейност 2.4. Предоставяне и приемане на услуги за визуализация на проекта
Дейност 2.5. Предоставяне и приемане на услуги за одит на проекта
Разходи за консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 995 550 BGN
Общ бюджет: 3 439 523 BGN
БФП: 1 994 923 BGN
Общо изплатени средства: 1 994 923 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 994 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 994 923 BGN
2015 0 BGN
1 994 923 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 695 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 695 685 BGN
2015 0 BGN
1 695 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 299 238 BGN
2015 0 BGN
299 238 BGN
Финансиране от бенефициента 1 445 053 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти.
Индикатор 8 Подготвена документация за избор на изпълнител/и/
Индикатор 9 Проведена открита процедура за избор на изпълнител/и..
Индикатор 10 Подписани договор/и с избрани изпълнители
Индикатор 11 Доставено оборудване
Индикатор 12 Монтирано и пуснато в експлоатация оборудване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз