Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0048-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-47-131
Наименование: Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е: Намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено в канализационната система, модернизиране на инфраструктурата за питейни води, постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и съхраняване на национален ресурс в гр. Нови пазар. За град Нови пазар няма изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води.
Дейности: Дейност 6: Одит Преди подаването на искане на средства по проекта ще бъде извършван одит от изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Към исканията за средства ще се прилагат изготвените междинни одитни доклади с одитно мнение за: - Законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 1, т. 22 “б” от ЗОП; - Осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Община Нови пазар. Извършването на одитът ще включва и следните конкретни дейности: • Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган; • Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи; • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите по избор на изпълнители на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори за извършване на дейностите по управление на проекта. • Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органът, отговорен за управление, наблюдение и контрол на ОПРР; • Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект; • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове. • Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента; • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията; Изпълнението по отношение на качеството ще бъде съобразено с всички действащи към момента в Република България нормативни документи, техническите изисквания и/или „еквивалентни”. Към окончателното искане за средства одитът изготвя и представя окончателен одитен доклад, който съдържа мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно Насоките за извършване на одит.
Дейност 8: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, предварителен контрол Ще бъде подготвена документация за възлагане на общестевни поръчки в т. ч. технически спецификации за следното: - Открита процедура по реда на ЗОП „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар” в две позиции: 1. Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, довежд.инфр. до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоражения, обучение на персонала, тестване и 2. Изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа.; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Външна техническа помощ за организация и управление на проекта; - Публична покана в АОП по реда на ЗОП за избор на изпълнител за „Публичност на проекта”; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Одит” по проекта; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Строителен надзор”; - Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП за „Авторски надзор”. В тръжните документи за избор на изпълнител на строителството ще бъдат заложени условия, които да гарантират спазване на крайния срок за приключване на строителните работи. От една страна, ще бъдат заложени достатъчно задължения за изпълнителя и санкционни текстове под формата на неустойки. От друга – изискванията за участниците в процедурата ще бъдат съответстващи на обема от работа по настоящия проект, така, че да докажат капацитет – реализирани сходен вид обекти, със сходна стойност, опит при изпълнение на обекти, финансирани от Кохезионния или Структурните фондове на ЕС и др.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Под-дейност 3.1. Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа - За територията на агломерация Нови пазар се предвижда доизграждане на смесения вид канализационна мрежа в цялото населено място. По този начин канализационната мрежа ще се развие до нейното 100 % покритие на населеното място, като оразмерените и положени диаметри тръби ще работят при максимална натовареност. Под-дейност 3.2. Реконструкция на водопроводна мрежа - Общата дължина на водопроводната мрежа на града (вкл. съществуващи, реконструирани и нови клонове) ще е 50444.65 м. Под-дейност 3.3. Изграждане на ПСОВ и инженеринг - СМР-дейностите и проектирането на работна фаза на ПСОВ, ел. и ВиК ще бъде възложено на инженеринг. Проектирането ще включва изготвянето на работни проекти по части: Технологична; Архитектура; Конструктивна; Геодезическа; ОВК; Комуникации; Електросилнотокова; телекомуникационна по всички части, ВиК на ПСОВ. След изготвяне на работните проекти ще се извършат СМР за изграждане на ПСОВ. След изграждане на ПСОВ се предвижда обучение на персонала, който ще е ангажиран за работа в ПСОВ. Поддейност 3.4. Изграждане на довеждаща инфраструктура (част пътна) - земни работи; пътни и асфалтови работи.
Дейност 10: Въвеждане в експлоатация За въвеждането в експлоатация на обектите, включени в проекта ще се изработи изпълнителна и екзекутивна документация за строежа, представляваща: съставянето на необходимите актове и протоколи / Необходимите актове и протоколи са: Акт обр. 5, 6, 7, 12, 14, 15, протоколи за проведени единични изпитвания и Протокол за проведени 72-часови проби при експлоатационни условия /Приложение 17/, както и окончателен доклад за въвеждане в експлоатация /Приложение 16/. Освен това Община Нови пазар ще изисква прилагане на сертификати и декларации за съответствие на вложените строителни материали и съоръжения, както и изготвяне на екзекутивни чертежи, съгласно ЗУТ и Наредба 3/31.07.2003г., за създаване на актове и протоколи по време на строителство, с което ще осъществи контролна дейност, както и вписване в Агенция по Кадастър. Ще се извърши кадастрално заснемане на обектите и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, като и всички дейности по приемане на обектите с Протокол обр.16 и получаване на разрешение на ползване.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта - Община Нови пазар ще е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване на качествено изпълнение на заложените в него дейности. Предвижданата екипна структура за управление на проекта има точно и ясно определени задължения, отговорности и права на всеки член на екипа с цел ефективното реализиране на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се осъществи в съответствие с изискванията на Покана за кандидатстване по процедурата – ще се сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в което част от служителите ще бъдат ангажирани само с управлението на проекта и ще са назначени на срочни трудови договори. Друга част от функциите на ЗИП ще бъдат възложени на служители в общинската администрация, заети на служебно или трудово правоотношение. С цел ефективното управление на проекта и предвид недостатъчния административен капацитет на община Нови пазар за управление на големи инвестиционни проекти, предвиждаме ЗИП да бъде подпомагано от външна техническа помощ - консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта. 5.2 Публичност - С оглед спазването на изискванията на Регламентите на ЕС и Насоките за информация и публичност по ОПОС се предвиждат следните видове мерки за информация и публичност: Провеждане на 3 информационни публични събития. В началото, в хода на изпълнение на проекта и след приключването на проекта с цел популяризиране на дейностите и резултатите; Поставяне на 3 броя билборда при стартиране на проекта на работните площадки в двата квартала и на ПСОВ, които ще съдържат информация за проекта и финансиращата програма, флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти; Поставяне на информационни табели; Поставяне на обяснителни табели; Изработване на брошури с информация за проекта; Провеждане на официални церемонии – при първа копка и официалното откриване на обекта; Изработване на информационни стикери; Изработване на промоционален филм за реализацията и напредъка на проекта; Информация за хода на проекта ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Нови пазар. При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта ще се спазват и всички технически правила, заложени в Насоките за информация и публичност по ОПОС. С реализацията на тази дейност ще се популяризира финансовото участие на ЕС пред широката общественост.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност: 7.1. Строителен надзор – осъществява се по време на целия строителен процес до въвеждането на обекта в експлоатация. Поддейност: 7.2. Авторски надзор – осъществява се от проектантите на работните проекти. Периодично ще се упражнява авторски надзор, оказване на техническа помощ по съответната проектна част, представляване на проектанта при съставяне и подписване на актове и протоколи, както и участие в приемателни комисии на обектите на интервенция в качеството му на проектант.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране направени преди датата на кандидатстване - прединвестиционни проучвания, геоложки доклад, хидроложки доклад за линейната инфраструктура и пречиствателната станция за отпадъчни води; геодезическа снимка на терените, предвидени за линейна инфраструктура; геодезическа снимка на терена за ПСОВ; проектиране на идеен проект за реконструкция на водопроводната мрежа; идеен проект за изграждане/реконструкция на канализационната мрежа; ПУП за ПСОВ; идеен проект за ПСОВ; идеен проект за ВиК мрежа до ПСОВ; идеен проект за ел. захранване до ПСОВ; технически проект за път до ПСОВ; програма за управление на утайките от ПСОВ; изготвен Финансов анализ; изготвен формуляр за кандидатстване; изготвен бюджет по проекта; изготвена съпътстваща документация по проекта; писмо от РИОСВ-Шумен с изх. № 927 от 16.02.2012 г. за актуализация на параметри на проекта към Решение № ШУ-50-ПР / 2008, издадено от РИОСВ гр. Шумен; Решение № ШУ-50-ПР / 2008, издадено от РИОСВ гр. Шумен; Разрешително № 2314 0025 / 14.02.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти; Решение № К33-1 от 24.02.2009 г. за промяна предназначението на земеделска земя; Споразумение за асоциирано партньорство от 16.02.2012 г. между община Нови пазар и ВиК-Шумен ООД; Удостоверение от Агенция по вписвания за асоциирания ВиК партньор с изх. № 20120214100944 / 14.02.2012 г.; Решение на общински съвет № 37 по Протокол № 4 от 17.02.2012 г.; Решение на общински съвет № 38 по Протокол № 4 от 17.02.2012 г.; Становище от Е.ON с изх. № EBGG-57 / 10.01.2012 г.; Становище от БТК с изх. № 1637 / 14.02.2012 г.; Становище от БТК с изх. № 1637 / 14.02.2012 г. ; Становище на ВиК-Шумен ООД с изх. № 323 / 13.02.2012 г.; Решение с Протокол № 7 от 15.02.2012 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията; Решение с Протокол № 3 от 17.02.2012 г. на Общински експертен съвет по устройството на територията. Поддейност 1.2. Проектиране след датата на кандидатстване - Работен проект за ПСОВ и довеждаща инфраструктура – ел. и ВиК на инженеринг; Работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа; Работен проект за изграждане на канализационна мрежа; Разрешително за строеж за ВиК - работна фаза; Разрешително за строеж за ПСОВ и довеждаща инфраструктура.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Входна помпена станция: груби решетки - механична; комбинирано съоръжение за механично пречистване. Непосредствено преди комбинираното съоръжение се монтира измервателно устройство, което служи за измерване на входящия поток. Разходомерът е тип магнитно-индуктивен. Компактното съоръжение за механично пречистване комбинира фина решетка, пясъкозадържател и мазнинозадържател. Отделените отпадъци се изваждат с компактиращ шнек към контейнери за събиране. Оборудване към биостъпало: потопяеми помпи за РАУ с инвертори; разходомер за РАУ; потопяеми помпи за ИАУ; миксер за зона на денитрификация; въздуходувки; аерационна система; кислородомер; разпределителна шахта и помпена шахта за РАУ и ИАУ. Разпределителната шахта и помпената камера за РАУ и ИАУ са обединени в комбинирано съоръжение. В разпределителната шахта механично пречистената вода се рапределя към двете линии за биологично пречистване, а шахтата за РАУ и ИАУ служи за събиране на активна утайка след вторичния утаител. В нея се монтират поми за рециркулация на активна утайка и помпи за изваждане на излишна активна утайка. Помпите за РАУ връщат част от утайката на вход биобасейн, а помпите за ИАУ изваждат излишната утайка към утайкоулътнител. Шахтата за РАУ и ИАУ е част от биостъпалото. За конкретния вариант е предвидено към двойката ББ/ВУ да има 1 шахта, оборудвана с потопени помпи. Помпена станция за технически води, шахта с измервателно устройство на изход и ултравиолетово обеззаразяване на пречистената вода; Утайкоуплътнител; Силоз – хомогенизатор за уплътнени утайки; Инсталация за механично обезводняване на утайки; Вътрешна помпена станция. Необходимостта от доставката и монтирането на гореизброените машини и съоръжения е изцяло обослувена от самия технологичен процес за механично и биологично пречистване на отпадъчните води.
Дейност 9: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Ще бъдат проведени следните процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП: - Открита процедура по реда на ЗОП „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар” в две позиции: 1. Инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, довежд. инфр. до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоражения, обучение на персонала, тестване и 2. Изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа.; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Външна техническа помощ за организация и управление на проекта; - Публична покана в АОП по реда на ЗОП за избор на изпълнител за „Публичност на проекта”; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Одит” по проекта; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Строителен надзор”; - Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП за „Авторски надзор”.
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти Предвиждат се дейности, свързани с правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта (сервитутни права). За изгражадне на канализационното трасе се предвиждат обезщетения на собственици на следния терен - 52009.18.001 в землището на гр.Нови пазар, а за изграждане на ел.трасето, захранващо ПСОВ се предвиждат обезщетения на собствениците на следните имоти - 52009.18.406 в землище на гр.Нови пазар и 27471.27.10 в землище на с.Енево, общ. Нови пазар.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 626 802 BGN
Общ бюджет: 27 458 849 BGN
БФП: 26 627 144 BGN
Общо изплатени средства: 25 803 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 627 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 781 340 BGN
2013 5 344 020 BGN
2014 6 053 312 BGN
2015 12 625 181 BGN
25 803 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 343 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 425 072 BGN
2013 4 275 216 BGN
2014 4 842 650 BGN
2015 10 100 145 BGN
20 643 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 284 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 356 268 BGN
2013 1 068 804 BGN
2014 1 210 662 BGN
2015 2 525 036 BGN
5 160 771 BGN
Финансиране от бенефициента 6 425 386 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новосъздадени работни места (мъже/жени) - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз