Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0249-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "СТИМЕКС" ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "СТИМЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: “Повишаване на конкурентноспособността на “СТИМЕКС”ООД чрез технологична модернизация ”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Подготовка за провеждане на тръжна процедура по доставки на оборудване)
изпълнение на Дейност 2 (Провеждане на тръжна процедура по доставка на оборудване)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на оборудване)
Подготовка и изпълнение на дейност 4 (Промоциране и популяризиране)
Подготовка и изпълнение на дейност 5 (Отчетност и одит)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
"Делиева Одит"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 530 604 BGN
Общ бюджет: 852 840 BGN
БФП: 511 704 BGN
Общо изплатени средства: 511 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 511 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 511 701 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
511 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 434 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 434 946 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
434 946 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 755 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 755 BGN
Финансиране от бенефициента 353 736 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Общ брой закупено ново оборудване
Индикатор 9 Ръст на пазарния дял в страната
Индикатор 10 Дял на експортноориентираната продукция
Индикатор 11 Териториално разширение на износа в нови пазари
Индикатор 12 Средногодишно нарастване на приходите от продажба на произведената продукция
Индикатор 13 Намаление на себестойността на продукцията
Индикатор 14 Намаление на нивото на непоправимия технологичен брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз