Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0352-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Джебел-96” ООД чрез инвестиции в ново съвременно оборудване
Бенефициент: "Джебел - 96" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Джебел
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Джебел-96” ООД чрез инвестиции в ново съвременно оборудване
Дейности: Дейност 1: Определяне на фирмен екип по изпълнението на проекта и разпределяне на отговорностите. Комуникация с външните заинтересовани страни по проекта, мониторинг, изготвяне на необходима документация.
Дейност 2: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на Двушпинделен струг
Дейност 3: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на Двупалетен хоризонт
Дейност 4: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на Струг с ЦПУ за едро
Дейност 5: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на Струг с ЦПУ за едро
Дейност 6: Подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта. Визуализация и публичност на проекта.
Дейност 7: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта. Извършване одит по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Балканконсулт ВТ"ЕООД
ТЕКСИМП СА
"Роси А и А" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 214 916 BGN
Общ бюджет: 2 022 332 BGN
БФП: 1 213 399 BGN
Общо изплатени средства: 1 213 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 213 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 213 399 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 213 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 031 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 031 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 031 390 BGN
В т.ч. Национално финансиране 182 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 182 010 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 010 BGN
Финансиране от бенефициента 809 944 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови технологии.
Индикатор 8 нови продукти
Индикатор 9 реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 10 Намаляване на себестойността на продукцията.
Индикатор 11 Увеличаване на месечното производство на хидр. цилиндри
Индикатор 12 Увеличаване на приходите от продажби.
Индикатор 13 Дялово съотношение международни пазари - национален пазар
Индикатор 14 Увеличение пазарен дял вътрешен пазар
Индикатор 15 Увеличение пазарен дял ЕС пазар
Индикатор 16 Увеличение пазарен дял международен пазар
Индикатор 17 Увеличаване производителността
Индикатор 18 Намаляване на производствените разходи.
Индикатор 19 Намаляване отпадъчен материал и брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз