Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0131-C0001
Номер на проект: 26-С-118/04.07.2013 г.
Наименование: Разширяване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на СМС ИНВЕСТ
Бенефициент: „ЕКОПРИНТ ГЛАС” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Разширяване на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на СМС ИНВЕСТ
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Процедури по поддоговаряне
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Сключване на договори
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Предаване на маркетинговата стратегия, доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала, въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Закриване на проекта
Консултантски услуги за написването на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 510 860 BGN
Общ бюджет: 680 144 BGN
БФП: 476 101 BGN
Общо изплатени средства: 476 101 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 476 101 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
476 101 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 404 686 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
404 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 415 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 415 BGN
Финансиране от бенефициента 218 940 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 : Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Намалена себестойност
Индикатор 9 Увеличение на приходите от продажби.
Индикатор 10 Намаление на производствение разходите
Индикатор 11 Увеличение на износ...
Индикатор 12 Брак,
Индикатор 13 Сключени договори ..
Индикатор 14 Извършена доставка на оборудването
Индикатор 15 Обучен персонал..
Индикатор 16 Разработена маркетингова стратегия,
Индикатор 17 Новоподписани договори с клиенти..
Индикатор 18 Рекламации..
Индикатор 19 Количество на използваните технологични масла, смазочни и смазочно-охлаждащи течности/
Индикатор 20 Изготвени визуализационни материали..
Индикатор 21 Одитирани разходи по проекта...
Индикатор 22 Изготвен и внесен финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз