Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0298-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на Булармекс - ИК АД
Бенефициент: "Булармекс - ИК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Нови технологични възможности за диверсификация на продукцията на Булармекс - ИК АД
Дейности: Дейност 1: Доставка и пускане в експлоатация на две металообработващи машини (струг с ЦПУ и хоризонтален обработващ център) и един зава-ръчен апарат
Дейност 2: Визуализация и раз-пространение на информация за проекта
Дейност 3: Проверка и контрол на разходите - одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Кимекс" ООД
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 888 494 BGN
Общ бюджет: 1 267 750 BGN
БФП: 887 425 BGN
Общо изплатени средства: 887 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 887 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 887 425 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
887 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 754 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 754 311 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
754 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 133 114 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 114 BGN
Финансиране от бенефициента 380 783 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Внедрени нови машинни техно-логии
Индикатор 9 Усвоени нови изделия
Индикатор 10 Увеличение на производител-ността
Индикатор 11 Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 12 Намален технологичен брак
Индикатор 13 Намаление на производствената себестойност
Индикатор 14 Увеличение на общия капацитет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз