Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0505-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността и конкурентоспособността на “Крес-Д” ЕООД чрез въвеждане на иновативни технологии
Бенефициент: "КРЕС-Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и конкурентоспособността на “Крес-Д” ЕООД чрез въвеждане на иновативни технологии
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик/ци и организиране на тръжна процедура с открит избор на доставчик/ци за 1.фрезови център ,2, обособено работно място за заварка на питатели и 3. обособено работно място за заварка на
Дейност 2 Провеждане на търг за избор на доставчик на 1.фрезови център ,2, обособено работно място за заварка на питатели и 3. обособено работно място за заварка на дъна ; избор на доставчик/ци и сключване на договор/и.
Дейност 3 Доставка и монтаж на фрезови център
Дейност 4 Изпитване на инсталирания фрезови център и въвеждане на персонала за работа с него.
Дейност 5 Доставка и монтаж на обособено работно място за занарки на питатели и обособено работно място за заварка на дъна .
Дейност 6 Изпитване на инсталирания обособено работно място за занарки на питатели и обособено работно място за заварка на дъна и въвеждане на персонала за работа с него
Дейност 7 Дейности по визуализация
Дейност 8 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 520 BGN
Общ бюджет: 416 848 BGN
БФП: 291 794 BGN
Общо изплатени средства: 291 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 291 794 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 248 024 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 769 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 769 BGN
Финансиране от бенефициента 145 080 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Провеждане на тръжна процедура
Индикатор 7 Договори с доставчици по проекта
Индикатор 8 Доставка и пускане в експлоатация на : 1.фрезови център ,2, обособено работно място за заварка на питатели и 3. обособено работно място за заварка на дъна
Индикатор 9 Дейности по визуализацията
Индикатор 10 Въведени нови технологии и продукти в Крес Д ЕООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз