Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД
Бенефициент: "ПАСАТ АНТЕНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на производствените процеси в „Пасат антени” ООД.
Дейности: I. Подготвителни дейности
II. Управление и отчетност
III. Закупуване на оборудването
IV. Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта
V.Заключителни дейности
консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 515 935 BGN
Общ бюджет: 641 547 BGN
БФП: 449 083 BGN
Общо изплатени средства: 449 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 449 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 449 083 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 381 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 381 720 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
381 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 362 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 362 BGN
Финансиране от бенефициента 221 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии.
Индикатор 8 Въведени нови продукти.
Индикатор 9 Сформиран екип.
Индикатор 10 Изготвен пакет тръжни документи
Индикатор 11 Сформирана оценителна комисия
Индикатор 12 Публикувана обява за търга в национален ежедневник
Индикатор 13 Изготвен Протокол на оценителната комисия
Индикатор 14 Издадено Решение за определяне на изпълнител
Индикатор 15 Изпратени покани за сключване на договор
Индикатор 16 Подписани договори с изпълнители
Индикатор 17 Доставено оборудване, въведено в експлоатация
Индикатор 18 Инсталиран софтуер
Индикатор 19 Изработени и поставени
Индикатор 20 Изготвен доклад от одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз