Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0238-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.1.13-0238-A/24.07.2013
Наименование: Разширяване дейността на „Еко проект” ООД с помощта на ново оборудване
Бенефициент: "ЕКО ПРОЕКТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Разширяване дейността на „Еко проект” ООД с помощта на ново оборудване
Дейности: Подготовка на Дейност 2 Тръжни процедури за избор на доставчици
Изпълнение на Дейност 2 Тръжни процедури за избор на доставчици
Подготовка на Дейност 3 Доставка на 7 броя инсталации и машини
Изпълнение на Дейност 3 Доставка на 7 броя инсталации и машини
Подготовка на Дейност 4 Визуализация
Изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Подготовка на Дейност 5 Одит
Изпълнение на Дейност 5 Одит
Дейност 1 Консултантски услуги за изработване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 657 504 BGN
Общ бюджет: 930 753 BGN
БФП: 651 527 BGN
Общо изплатени средства: 651 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 651 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 501 BGN
2013 519 992 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
651 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 553 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 111 776 BGN
2013 441 993 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
553 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 725 BGN
2013 77 999 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 724 BGN
Финансиране от бенефициента 281 788 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти.
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Подписани договори за доставка на стоки и услуги
Индикатор 10 Доставени машини и инсталации
Индикатор 11 визуализация .
Индикатор 12 одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз