Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0452-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Дилком България ООД- модерна компания от печатния сектор
Бенефициент: "ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да повиши конкурентните предимства и утвърди устойчивия растеж на малко предприятие от печатния сектор, чрез инвестиции в дълготрайни материални активи
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчик/ци на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация и публичност на проектните резултати
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 242 620 BGN
Общ бюджет: 344 630 BGN
БФП: 241 241 BGN
Общо изплатени средства: 241 241 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 241 241 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 241 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 205 055 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 055 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 186 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 186 BGN
Финансиране от бенефициента 103 980 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Нарастване на производствения капацитет на кандидата за производство на печатни материали в малки тиражи
Индикатор 8 Нарастване на производствения капацитет на кандидата за производство на готови изделия от текстил
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 Проведена процедура за избор на доставчици, в т.ч.
Индикатор 11 Избрани изпълнители
Индикатор 12 Сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 13 Доставено, монтирано и изпитано оборудване
Индикатор 14 Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 15 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 16 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 17 Публикувана информация за проекта на уеб-сайта на дружеството
Индикатор 18 Подготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз