Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0179-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологино обновление за конкурентоспособността на "АСЛ-МАШГРУП" ООД
Бенефициент: "АСЛ-МАШГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление за конкурентоспособност на „АСЛ МАШГРУП” ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на петосен обработващ център с ЦПУ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на софтуер за конструиране на изделия и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ (CAD/САМ система)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одитиране на проекта
Одитиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 795 494 BGN
Общ бюджет: 1 135 450 BGN
БФП: 794 815 BGN
Общо изплатени средства: 794 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 794 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 794 815 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
794 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 675 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 675 593 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
675 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 222 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 222 BGN
Финансиране от бенефициента 340 926 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Усвояване на нови изделия
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 10 Увеличаване на приходите от продажби на продукция
Индикатор 11 Увеличаване на обема на износа
Индикатор 12 Намаление на технологичния брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз