Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0421-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД
Бенефициент: "БОУВИ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5. Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 000 BGN
Общ бюджет: 310 582 BGN
БФП: 217 346 BGN
Общо изплатени средства: 217 346 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 801 BGN
2014 109 545 BGN
2015 0 BGN
217 346 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 631 BGN
2014 93 113 BGN
2015 0 BGN
184 744 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 170 BGN
2014 16 432 BGN
2015 0 BGN
32 602 BGN
Финансиране от бенефициента 94 361 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Намаляване на общи производствени разходи
Индикатор 10 Намалена себестойност на единица изделие
Индикатор 11 Сформиран на екип по проекта
Индикатор 12 Изготвена и одобрена тръжна документация
Индикатор 13 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 14 Сключени договори с изпълнители за доставка на стоки и услуги;
Индикатор 15 Въведени в експлоатация нови дълготрайни материални и нематериални активи
Индикатор 16 Доставено ново оборудване и софтуер
Индикатор 17 Брой монтирани обозначителни табели за вузуализация; -временни
Индикатор 18 Брой монтирани обозначителни табели за вузуализация -постоянни
Индикатор 19 Брой стикери на активите с визуализация
Индикатор 20 Извършен одит на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз