Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0419-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По-висока конкурентноспособност чрез увеличаване на производствените мощности в "Адифарм" ЕАД
Бенефициент: "АДИФАРМ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: По-висока конкурентно-способност чрез увеличаване на производствените мощности в “АДИФАРМ” ЕАД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на ДМА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на Автоматична сашетна машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка на Високоефективна течно хроматографска система
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на климатична камера
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Избор на изпълнители за одит и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 321 BGN
Общ бюджет: 470 099 BGN
БФП: 282 060 BGN
Общо изплатени средства: 282 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 282 060 BGN
2015 0 BGN
282 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 751 BGN
2015 0 BGN
239 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 309 BGN
2015 0 BGN
42 309 BGN
Финансиране от бенефициента 210 881 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Закупуване на автоматична машина за сашета
Индикатор 10 Закупуване на високоефективна технохроматографска система
Индикатор 11 Климатична камера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз