Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0371-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване ефективността на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник чрез технологично обновление
Бенефициент: "ЗУУМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: „Повишаване ефективността на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник чрез технологично обновление”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, инсталиране, конфигурация и пускане в експлоатация на оборудването, необходимо за нуждите на МAN мрежата на „ЗУУМ” ООД за гр.Перник
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Разработване на маркетингова стратегия на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 821 BGN
Общ бюджет: 407 035 BGN
БФП: 284 925 BGN
Общо изплатени средства: 284 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 284 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 284 925 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 242 186 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 739 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 739 BGN
Финансиране от бенефициента 126 352 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Брой пуснато в експлоатация ново оборудване за нуждите на МAN мрежата
Индикатор 10 Изготвена нова маркетингова стратегия на „ЗУУМ” ООД
Индикатор 11 Разработени информационни материали за популяризиране на проекта, ползите от него и помощта от ЕС и Републиканския бюджет
Индикатор 12 Увеличаване на пазарния дял на фирмата
Индикатор 13 Увеличаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз