Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Костов – 69” ЕООД – напредък чрез модернизация
Бенефициент: "КОСТОВ - 69" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „Костов – 69” ЕООД на международния и националния пазар, чрез инвестиции в нови технологии за модернизиране и обновление на производственото оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 - „Инвестиции”
Изпълнение на Дейност 2 - „Инвестиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 – „Информация и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - „Финализиране и финансов одит на проекта”
консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 022 BGN
Общ бюджет: 261 358 BGN
БФП: 182 951 BGN
Общо изплатени средства: 182 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 182 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 182 951 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 155 508 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 443 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 443 BGN
Финансиране от бенефициента 78 438 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой):нови технологии/нови продукти
Индикатор 8 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 9 Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Внедрен Софтуер за управление на производствения процес
Индикатор 11 Постоянна разяснителна табела
Индикатор 12 Изготвен технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз