Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0075-C0002
Номер на проект: 26-Б-139/02.07.2013
Наименование: Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”
Бенефициент: "БУСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Разширение на капацитета и функционалните възможности на Център за поддръжка на ИТ дейността на бизнес клиенти “Бусофт Съпорт Център”
Дейности: Дейност 1. Подготовка и провеждане процедури за определяне на доставчиците. Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка.
Дейност 2. Доставка и монтаж на компютърното и друго оборудване, необходимо за работа на софтуерните приложения.
Дейност 3. Доставка и инсталиране на софтуерните приложения.
Дейност 4. Визуализация на проекта.
Дейност 6. Одит на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
"Ко Одит" ООД
"Мотив АДВ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 781 BGN
Общ бюджет: 368 951 BGN
БФП: 255 902 BGN
Общо изплатени средства: 255 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 255 902 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
255 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 217 517 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 517 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 385 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 385 BGN
Финансиране от бенефициента 113 436 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 8 Въведени нови технологии
Индикатор 9 Брой работни срещи на екипа на проекта
Индикатор 10 Брой изготвени документи, свързани с изпълнението на дейност 1
Индикатор 11 Брой сключени договори за доставка
Индикатор 12 Доставено оборудване
Индикатор 13 Доставени софтуерни приложения
Индикатор 14 Въведени нови технологии
Индикатор 15 Въведени нови услуги.
Индикатор 16 Извършени дейности по визуализация на проекта.
Индикатор 17 Брой документи, удостоверяващи извършен одит на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз