Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0011-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-11-113
Наименование: ИД - ПП "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Златни пясъци"
Бенефициент: Дирекция на природен парк Златни пясъци
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 26.07.2012
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни пясъци”
Дейности: Дейност 5: Одит на проекта 1.Избор на одитор, изготвяне на одиторски доклад 2. Подготовка и предаване на исканията за средства , докладите за напредък и цялата документация към тях за изготвяне на одиторските доклади. 3.Изготвяне и предаване на одиторските доклади на МЗ на МОСВ, съгласно изискванията на донора.
Дейност 3: Дейности, свързани с интерпретация и образователни програми 3.1. Дейности по развитие на международни екологични образователни програми "Екоучилища" и "Учим за гората"; 3.2. Разработване на рекламни материали за представяне на ПП ”Златни пясъци”; 3.3. Изработване на сувенири с билки от парка; 3.4. Изработване и доставка на интерпретативни игри и оборудване - "Smart Guide" и "Таблет-DEL"
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1. Възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (6210-важни местообитания за орхидеи); Ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите и 62С0 Понто-сарматски степи и поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги жълтокоремник и смок-стрелец; 1.2. Възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни растителни видове; 1.3. Поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон и жълтокоремна бумка в парка
Дейност 6: Дейности по организация и управление на проекта 1. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнители/необходими за изпълнението на проекта 2. Командировки на служители на бенефициента, във връзка с организацията и управлението на проекта 3. Външни услуги във връзка с организацията и управлението на одобрения за финансиране проект 4. Закопуване на необходимите материали/оборудване за организацията и управлението на проекта: -канцеларски материали -оборудване компютър, Комбинирано устройство (копир), Лицензиран софтуер антивирусна защита 5.Отпечатване, размножаване и разпространение на материали свързани с изпълнението на проекта. 6.Оформяне на документи, конституиращи изпълнението на проекта (банкова сметка, искане за аванс/запис на заповед и пр., изграждане система за вътрешни документи за отчетност, изготвени правила за визуализация) 7.Сформиране на екипа, разпределяне на задачите и отговорностите, оформяне договорно отношенията с членовете на екипите, проведени инструктажи по КТ, където е приложимо. 8. Изработване на прецизиран работен график за дейностите по проекта. 9.Разработване и комуникиране до всеки член на екипа на подробен набор от критерии за изпълнение и оценка на проекта, процедури по качеството и последващ контрол. 10. Прецизиран график за провеждане на тръжните процедури по ЗОП.. 11.Дейности свързани с отчитането на проекта - Оформяне на месечните, тримесечните, междинните, и годишни технически ( за напредъка) и финансови доклади за донора - Оформяне на финален технически и финансов доклад - Оформяне всички документи и актове във връзка с приемането на СМР, на междинните доклади и финализиране изпълненито на проекта. - Други дейности – месечно счетоводно и данъчно отчитане и защита пред съответните контролни органи. - Оформяне текущо на искания за плащания, декларации , доклади и уведомителни писма, съгласно изискванията на донора в приложенията към договора за финансиране.
Дейност 4: Дейности, свързани с планиране и оптимизация на управлението 4.1. Кампания за оптимизиране на границите на парка; 4.2. Развитие на комуникационната политика на ДПП „Златни пясъци”; 4.3. Закупуване на офис оборудване, необходимо за изпълнение на проекта; 4.4. Изработване и патентоване на лого и марка на ПП „Златни пясъци”; 4.5. Изработване на проект за благоустройство в района на местност Аладжа манастир
Дейност 2: Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и капитално строителство 2.1. Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура; 2.2. Дейности по ремонт и обзавеждане на информационни пунктове; 2.3. Маркиране на границите на природния парк; 2.4. Дейности за отстраняване на стара инфраструктура
Дейност 7: Мерки за публичност 1. Организиране на пресконференция с медиите - 2 бр. 2. Оформяне на бланки за ползване от членовете на проектния екип при кореспонденция, изпращане на покани и други с логото на ДПП ”Златни пясъци”, МОСВ и програмата. 3. Създаване, публикуване в интернет и разпространение по ел.поща до над 1000 организации и лица на 3 бр. електронни бюлетини с публикации и снимки за дейностите и напредъка по проекта. 4. Изработка, представяне пред обществеността и публикуване в интернет на 2 бр. PowerPoint презентация за проекта: в началото - с данни за одобрения проект, и в края – с данни и снимков материал от изпълнението и постигнатите резултати. 5. Публикуване анонси за проекта в интернет страниците на ДПП ”Златни пясъци” и на ИАГ, както и покани към потенциални подизпълнители за предстоящи търгове по проекта. 6. Оформяне и изпращане на прес-съобщения до медиите за стартирането и напредъка по проекта. 7. Организиране на две официални церемонии за стартиране и приключване на стоителния обект. “Детско-юношески лагер сред природата”. 8. Печатни материали -.2 вида брошури, на български,англииски, френски, немски по 500 бр./ и дипляни, 200бр на български и на англииски и рекламни материали - покани, папки, тефтери, тетрадки, календари 9.Инсталиране на 4 бр.постоянни обяснителни табели и билбордове, инсталирани на големите стройтелните обекти 10. Информационни стикери 11. Банер за проекта и рекламни пана 12. Промоционални материали - чаши, фанелки, чадъри, конферентни чанти, химикалки, значки и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Фил" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 897 724 BGN
Общ бюджет: 1 329 130 BGN
БФП: 1 329 130 BGN
Общо изплатени средства: 1 150 827 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 329 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 579 545 BGN
2013 0 BGN
2014 62 590 BGN
2015 508 691 BGN
1 150 827 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 129 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 492 613 BGN
2013 0 BGN
2014 53 202 BGN
2015 432 388 BGN
978 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 199 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 86 932 BGN
2013 0 BGN
2014 9 389 BGN
2015 76 304 BGN
172 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Брой реконструирани екопътеки
Индикатор 3 Брой реконструирани инф. центрове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз