Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0070-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1882/25.07.2012 г.
Наименование: „Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 25.07.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 25.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: С този проект се цели осигуряването на подкрепа на Управляващия орган чрез предоставяне на юридическа помощ в процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма “Регионално развитие”.
Дейности: дейност 4 Изпълнение на услугата за предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на ОПРР
дейност 2 Подготовка на документации за открита процедура за възлагане на обществени поръчки за предоставяне на услугата
дейност 3 Избор на изпълнител/и на услугата за предоставяне на юридически услуги за нуждите на Управляващия орган на ОПРР и сключване на договор/и за изпълнение
дейност 5 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 650 101 BGN
Общ бюджет: 419 095 BGN
БФП: 419 095 BGN
Общо изплатени средства: 419 095 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 419 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 972 BGN
2014 84 601 BGN
2015 259 522 BGN
419 095 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 356 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 726 BGN
2014 71 911 BGN
2015 220 594 BGN
356 231 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 246 BGN
2014 12 690 BGN
2015 38 928 BGN
62 864 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвяне на становища за възлагане на обществени поръчки от страна на бенефициенти по ОПРР
Индикатор 2 Изготвяне на доклади по първоначалния анализ на регистрираните сигнали за нередности по договори за БФП.
Индикатор 3 Изготвяне на анализ на документи, изследване на казуси и изготвяне на мотивирани становища във връзка с процедури по изслушване от Европейската комисия съгласно чл. 100, ал. 3 от РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 и други юридически казуси;
Индикатор 4 (Д) Изготвяне на юридически консултации, анализи, становища и/или справки, свързани с националното и европейското законодателство в областта на финансирането на проекти от ЕС и обществените поръчки
Индикатор 5 (Д) Осъществяване на процесуално представителство пред български съдилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз