Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0047-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/005
Наименование: Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на броя и конкурентноспособността културно-историческите атракции на територията на Община Балчик със способност да привлекат значителен брой посетители и да увеличат брутния вътрешен продукт създаден за икономиката на района от туризма.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта. Одит.
Дейност 2 Информация и публичност
Дейност 3 Консултантски услуги
Дейност 4 Изготвяне на предпроектно проучване, инвестиционни проекти (технически/ работни)
Дейност 5 Консервация, реставрация и експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис” в кв.”Хоризонт”, гр. Балчик
Дейност 6 Реконструкция, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност „Мелницата” за нуждите на туристически културно-информационен център „Мелницата” и експозиционна сбирка
Дейност 7 Реставрация, консервация, експониране и социализация на обект „Теке Ак Язълъ Баба – св.Атанас”
Дейност 8 Закупуване на оборудване за нуждите на трите туристически атракции
Дейност 9 Упражняване на авторски и строителен надзор
Дейност 10 Въвеждане на система за индивидуална интерпретация и анимация на туристическите атракции
Дейност 11 Провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
Дейност 12 Организиране на събития
Дейност 13 Изработване на рекламно – информационни материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 293 592 BGN
Общ бюджет: 4 697 477 BGN
БФП: 3 630 732 BGN
Общо изплатени средства: 2 461 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 630 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 479 BGN
2014 2 022 912 BGN
2015 288 758 BGN
2 461 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 086 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 057 BGN
2014 1 719 475 BGN
2015 245 444 BGN
2 091 976 BGN
В т.ч. Национално финансиране 544 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 422 BGN
2014 303 437 BGN
2015 43 314 BGN
369 172 BGN
Финансиране от бенефициента 1 245 779 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз