Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Намаляване на енергоемкостта на производството в ''Пластхим - Т'' АД
Бенефициент: "Пластхим - Т" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Тервел
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в нова високотехнологична екструдерна инсталация за раздувно 3-слойно полиетиленово фолио
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на доставчик на Екструдерна инсталация за раздувно 3-слойно фолио
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Екструдерна инсталация за раздувно 3-слойно фолио
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация и публичност на проектните резултати
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Дейност: 5 Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Windmoller & Holscher KG
"Баланс" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 818 943 BGN
Общ бюджет: 2 709 634 BGN
БФП: 1 354 817 BGN
Общо изплатени средства: 1 354 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 354 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 354 817 BGN
2015 0 BGN
1 354 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 151 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 151 594 BGN
2015 0 BGN
1 151 594 BGN
В т.ч. Национално финансиране 203 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 203 223 BGN
2015 0 BGN
203 223 BGN
Финансиране от бенефициента 1 818 943 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване, което ще доведе до намаляване на енергоемкостта на производството на „Пластхим-Т“-Тервел
Индикатор 6 Индикатор 2: Доставено, монтирано и инсталирано оборудване, което ще доведе до намаляване на енергоемкостта на производството на „Пластхим-Т“-Тервел- Екструдерна инсталация за раздувно 3-слойно фолио
Индикатор 7 Индикатор 3: Проведена процедура за избор на доставчик на услуга- изработване на визуализационни материали
Индикатор 8 Индикатор 4 Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 9 Индикатор 5 Изработена и поставена на видно място постоянна обозначителна табела
Индикатор 10 Индикатор 6 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 11 Индикатор 7 Публикувана информация за проекта на уеб-сайта на дружеството
Индикатор 12 Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчик на услуга- одит на проекта
Индикатор 13 Индикатор 9 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 14 Индикатор 10: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз