Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0047-C0001
Номер на проект: 26-П-182/07.08.2013г.
Наименование: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и опазване на околната среда при производството на PVC профили
Бенефициент: "ПРОФИЛИНК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда закупуване по Компонент 1 а) на комплект инструменти с висока скорост на екструзия и лабораторна станция за подготовка и тестване на драйбленд
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Инсталиране и пускане в експлоатация на новото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 554 750 BGN
Общ бюджет: 4 865 347 BGN
БФП: 2 432 674 BGN
Общо изплатени средства: 2 432 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 432 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 510 950 BGN
2013 0 BGN
2014 1 921 722 BGN
2015 0 BGN
2 432 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 067 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 434 308 BGN
2013 0 BGN
2014 1 633 464 BGN
2015 0 BGN
2 067 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 364 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 643 BGN
2013 0 BGN
2014 288 258 BGN
2015 0 BGN
364 901 BGN
Финансиране от бенефициента 2 554 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Успешно проведена тръжна процедура в съответствие с изискванията на ПМС 55/2007г
Индикатор 5 Индикатор 2: Закупена и въведена в експлоатация нова серия инструменти с висока скорост на екструзия, представляваща дълготраен материален актив, който намалява енергоемкостта на производството на предприятието кандидат.
Индикатор 6 Индикатор 3: Закупена и въведена в експлоатация лабораторна станция за подготовка и тестване на драйбленд, представляващ дълготраен материален актив, който намалява енергоемкостта на производството на предприятието кандидат.
Индикатор 7 Индикатор 4: Успешно визуализиране на проекта, в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, съгласно Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Ев
Индикатор 8 Индикатор 5: Успешно извършен одит на проекта
Индикатор 9 Индикатор 6: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой
Индикатор 10 Индикатор 7 (допълнителен): Понижаване разхода на електроенергия в производството на PVC профили с 60%.
Индикатор 11 Индикатор 8 (допълнителен): Понижаване разхода на вода в производството на PVC профили с 50%.
Индикатор 12 Индикатор 9 (допълнителен): Въвеждане в производството на нови продукти, подлежащи на 100% рециклиране, след като станат отпадъци.
Индикатор 13 Индикатор 10: Нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз