Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативна технолигия за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия
Бенефициент: "И Ар Пи България" ООД ("АЛОЕ КО" ООД старо наименование)
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 20.07.2012
Дата на приключване: 20.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е предлагане на пазара на нови, все по-функционални и ефективни софтуерни решения, съобразени с изискванията и потребностите на българските малки и средни предприятия. Дългосрочната цел на проекта е предлагане на пазара на иновативен софтуерен продукт, базиран на нова технология, който да е предназначен за предварително измерване ефективността на дадено внедряване на ERP система и параметризиране на този процес.
Дейности: 1.Анализ на необходимостта от прилагане на иновативна технология и софтуерно решение за оценка ефективността на внедряване.
1.1.Проучване на литературни източници и практически опит от внедряването на ERP системи в предприятия и фирми от малък и среден мащаб у нас и в международен план
1.2.Сравнителен анализ на различните подходи, техните предимства, недостатъци и проблеми при внедряване на ERP системи.
1.3.Предварителна подготовка на емпирично изследване с цел установяване на необходимостта от предварително измерване на ефективността на внедрителския процес.
1.4.Разработване на извадкова спецификация – вид и обем на извадката.
1.5.Провеждане на емпирично проучване между клиенти на бенефициента.
1.6.Обработване на резултатите от проучването и формулиране на изводи и изисквания за разработването на методология за измерване и оценка икономическия ефект от внедряване на ERP системи в МСП.
2.Разработване на методология за измерване и оценка икономическия ефект от внедряване на ERP системи в МСП.
2.1.Дефиниране на общата характеристика на методологията. Определяне на водещ принцип и методи.
2.2.Разработване на детайлна спецификация на методите в състава на методологията.
2.3.Сравнителен анализ на методи за определяне крайния резултат от приложение на методологията – точкови оценки, невронни мрежи, линейна регресия, размита логика и др.
2.4.Дефиниране на показатели в състава на всеки от методите от методологията.
2.5.Разработване на технологична процедура за съответствие между методите и техните показатели от една страна и основните етапи от процеса по внедряване на ERP система.
2.6.Разработване на проект за софтуерна реализация на предложената методология.
3.Разработване на методология за определяне характеристиките на процеса по внедряване на ERP системи в МСП.
3.1.Дефиниране на основни етапи при внедряване на ERP системи в МСП.
3.2.Функционална спецификация на всеки от етапите по внедряване.
3.3.Разработване на концептуално съответствие между етапите на внедряване на ERP системите.
3.4.Определяне на общата функционалност на иновативното софтуерно решение.
4.Разработване на спецификационна схема за пълно функционално описание на иновативното софтуерното решение
4.1.Определяне характеристиките на асоциацията вход-изход-обратна връзка от гледна точка на използваните данни и получаваните резултати.
4.2.Формулиране на изисквания към проекта за софтуер.
4.3.Разработване на логическа архитектура на системата.
4.4.Разработване на физическа архитектура на системата.
5.Разработване проект на иновативното софтуерно решение
5.1.Разработване проект на базата данни.
5.2.Проектиране на бизнес логиката.
5.3.Разработване проект на потребителския интерфейс.
5.4.Разработване на проект за Help система.
6.Софтуерно разработване на иновативното решение (програмиране).
6.1.Разработване на базата данни.
6.2.Разработване на потребителския интерфейс.
6.3.Разработване на бизнес логиката на приложението.
6.4.Разработване на останалата функционалност на приложението.
7.Тестване и пилотно внедряване на иновативното софтуерно решение в извадка от МСП
7.1.Тестване на разработеното иновативно софтуерно решение.
7.2.Разработване на времеви график за пилотно внедряване.
7.3.Разработване на план за обучение на потребители (участници в пилотното внедряване).
7.4.Разработване на ръководство за потребителя и съпътстваща документация.
8.Визуализиране на резултатите от проекта.
8.1.Разработване на дизайн и лого на новия продукт.
8.2.Визуализиране на резултатите от проекта.
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 912 BGN
Общ бюджет: 144 509 BGN
БФП: 107 510 BGN
Общо изплатени средства: 107 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 548 BGN
2014 28 962 BGN
2015 0 BGN
107 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 766 BGN
2014 24 618 BGN
2015 0 BGN
91 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 782 BGN
2014 4 344 BGN
2015 0 BGN
16 127 BGN
Финансиране от бенефициента 47 826 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Внедрявания на ERP системи в МСП, спрямо запитвания от страна на клиентите
Индикатор 6 Срок за внедряване на ERP система в МСП
Индикатор 7 Удовлетвореност от функционалността на ERP системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз