Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативни технологични решения за радиочестотна термоаблация
Бенефициент: "АМЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаването на интегриран компютърен модел на радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани, избор на конкретен модел на радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани, който ще позволява правилно и точно определяне на съответните параметри на процеса, разработване на нов апликатор - биполярна игла, инжектираща физиологичен разтвор, разработване на иновативни технологични решения за радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани с подобрена биомедицинска ефективност.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Набиране на данни за радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани с монополярна суха игла и сравнителен анализ на резултатите от компютърното моделиране на процеса и физическите експерименти
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Компютърно моделиране на радио-честотна туморна термоаблация на меки тъкани с монополярна суха игла
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Набиране на данни за радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани със система от монополярни сухи игли и сравнителен анализ на резултатите от компютърното моделиране на процеса и физическите ексерименти
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Компютърно моделиране на радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани със система от монополярни сухи игли.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Набиране на данни за радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани с монополярна игла инжектираща физиологичен разтвор и сравнителен анализ на резултатите от компютърното моделиране на процеса и физическите е
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Компютърно моделиране на радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани с монополярна игла инжектираща физиологичен разтвор
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Набиране на данни за радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани с биполярна игла инжектираща физиологичен разтвор и сравнителен анализ на резултатите от компютърното моделиране на процеса и физическите екс
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Компютърно моделиране на радиочестотна туморна термоаблация на меки тъкани с биполярна игла инжектираща физиологичен разтвор
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Заявяване на патент за изобретение на територията на други страни
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Визуализация
Наем / амортизация на сграда/помещение
Амортизация на оборудване и административни разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 765 BGN
Общ бюджет: 419 256 BGN
БФП: 303 161 BGN
Общо изплатени средства: 303 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 303 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 156 429 BGN
2014 146 154 BGN
2015 577 BGN
303 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 257 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 132 965 BGN
2014 124 231 BGN
2015 490 BGN
257 687 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 464 BGN
2014 21 923 BGN
2015 87 BGN
45 474 BGN
Финансиране от бенефициента 144 263 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 Разработени нови компютърни модели (за четирите вида апликатори)
Индикатор 5 Разработено ново технологино решение за апликатор
Индикатор 6 Избрани технологични решения (параметри на апликатора и режими за третиране на тумора) повишаващи биомедицинска ефективност (възможни размери за коагулация)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз