Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0007-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-7-101
Наименование: Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Беласица"
Бенефициент: Дирекция Природен парк "Беласица"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2012
Начална дата: 19.07.2012
Дата на приключване: 31.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк "Беласица"
Дейности: Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство 2.1. Отбелязване/отлагане на границата на парка на терен. 2.2. Освежаване на съществуващите маркировка и табла по туристическите и тематични маршрути. 2.3. Преиздаване на колматексовите табла. 2.4. Направа на нови информационни табла, табели, входни портали – Ще бъдат направени 4 входни портала, които ще се поставят в с.Беласица, с.Скрът, с.Ключ, с.Габрене. Информационни табла (26 бр.) и предупредителни метални табели (150 бр.) ще се поставят по съществуващите маршрути. 2.5. Поставяне на означения за веломаршрут по Алеята на здравето (поставяне на табла с информация, маркировка по маршрута, стрелки за посока). 2.6. Дооборудване на посетителския център - Добавяне на нови образователни модули към интерактивната екологична експозиция за деца за Природен парк "Беласица", закупуване на снимки на консервационно значими растения и животни. Изработване на две мобилни изложби за природен парк "Беласица", която да гостува на други посетителски центрове. 2.7. Разработване две нови тематични пътеки - създаване на интерпретационна програма за водача-интерпретатор и разработване на помощни материали за интерпретатора (информационни табла и дипляни). Разработването на новите тематични пътеки (с.Самуилово - Бялата чешма – с.Самуилово и с.Габрене - Пишана скала- с.Габрене) ще следва принципите на създадените вече тематични пътеки в Парка, както и Стратегията за информационна обезпеченост на ПП „Беласица”.2.8. Разработване на веломаршрут от Петрич до Коларово - обозначения, стрелки и табло с информация.2.9. Направа на беседки, пейки и чешми в района на с.Яворница и с.Скрът. 2.10.Почиствания на парка и участие на доброволци – закупуване на чували и ръкавици, извозване на отпадъците, транспортиране на участниците до отдалечените места, дневни. 2.11. Обособяване на помещение от сградата на ДПП „Беласица” в "Работилница за детски инициативи". 2.12. Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на парка - целта е да се изгради система за наблюдение на част от територията на парка. Системата ще се използва и за опазване на биологичното разнообразие, фитосанитарно състояние на горските екосистеми, както и за ранно и бързо откриване на горски пожари и предаване на информацията за пожара и прогнозиране на развитието на пожарната обстановка на територията на Природен парк „Беласица”.
Дейност 7: Мерки за публичност 7.1. Провеждане на две Пресконференции (в началото и в края на проекта) в Петрич. 7.2. Отпечатване на брошура (200 бр.), дипляни, покани, папки, тефтери, направа на информационни стикери, направа на промоционални материали - химикали, чаши, фланелки, рекламни чанти за многократна употреба от дегрален или от плат, календари, шапки, флаш памет. 7.3. Платени публикации и излъчвания. 7.4. Рекламно пано за проекта.
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 3.1. Информационна кампания за опазване на флагови видове (албански крем, стоянова теменужка, обикновен тис, царска папрат, белогръб кълвач, полубеловрата мухоловка). 3.2. Разработване на аудио гид (на 4 езика) за информационния център. 3.3. Провеждане на информационна кампания във връзка с годишнините от създаването на парка, популяризиране на защитената територия - природното й богатство и дейностите, които се извършват в нея. 3.4. Дейности с екоклуба и училищата в населените места в близост до парка - посещение на тематични марштури и други дейности на открито; провеждане на викторини, състезания, съвместни чествания и отбелязвания на значими екологични дати и събития. 3.5. Оптимизиране и поддръжка на сайт. 3.6. Изработване на филм за ПП „Беласица”. 3.7. Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП „Беласица”. 3.8. Изготвяне на образователна книга „Пеперудите на ПП „Беласица”.
Дейност 5: Одит на проекта За извършването на задължителен текущ одит на проекта ще бъде нает одитор по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за целия период на изпълнение на проекта.
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1. Мерки за опазване на природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa - предварително проучване на възможностите за ограничаване и борба с рака по кестена, избиране на моделни пробни площи и извеждане на отгледни сечи в млади насаждения с участие на кестен като средство за борба с рака по кестена в тях – сечите ще са свързани с осветление и прочистки и ще са без материален добив. Те са жизненоважни за отглеждането на семенни индивиди от кестен (издънковите са болни от рак). Без подобни отгледни сечи кестена няма да може да се възобнови и ще изчезне. 1.2. Взимане на проби от силно патогенни щамове рак по кестена в природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa и изработване на карта на местата от където са взети. Изпращане на проби в лаборатории с цел установяване вида на щамовете. 1.3. Борба с ерозията - изпълнение на укрепителни дейности по туристическите маршрути (изграждане на дървени стъпала, парапети, каменни прагчета, прагчета от дърво, дървена скара и др. по маршрутите – с.Скрът – водопад Мангъро, с.Камена – водопада, с.Габрене – Пишена скала, с.Ключ – билото, направа на прагчета от дърво по маршрута до Лешнишки водопад.
Дейност 6: Организация и управление на проекта С цел качествено изпълнение на заложените дейности проекта ще се управлява от екип в следния състав: Ръководител, координатор, юрист, финансист, лице по нередности; сътрудник логистика (служител на бенефициента) служител, отговорен за съхранението на документи по проекта (служител на бенефициента), служител, отговорен за мониторинга и докладването по проекта (служител на бенефициента), връзки с обществеността, административен сътрудник.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Беласица 2013
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 344 108 BGN
Общ бюджет: 1 187 414 BGN
БФП: 1 187 414 BGN
Общо изплатени средства: 1 098 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 187 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 268 822 BGN
2013 123 271 BGN
2014 286 242 BGN
2015 420 028 BGN
1 098 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 009 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 228 498 BGN
2013 104 780 BGN
2014 243 306 BGN
2015 357 024 BGN
933 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 178 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 323 BGN
2013 18 491 BGN
2014 42 936 BGN
2015 63 004 BGN
164 754 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Брой местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности – местообитание 9260 Гори от Castanea sativa


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз