Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0523-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството
Бенефициент: СЛ ИНДЪСТРИС ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството
Дейности: Дейност 1 *Разработване на проектно предложение по настоящата процедура
Дейност 2 Сформиране на екип за управление
Дейност 3 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 4 Подготовка на тръжна документация
Дейност 5 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 6 Доставка на технологично оборудване
Дейност 7 Въвеждане на оборудването в експлоатация
Дейност 8 Визуализация
Дейност 9 Финализиране на проекта
Дейност 10 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 750 000 BGN
Общ бюджет: 1 249 272 BGN
БФП: 749 563 BGN
Общо изплатени средства: 749 563 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 749 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 749 563 BGN
2015 0 BGN
749 563 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 637 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 637 129 BGN
2015 0 BGN
637 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 112 435 BGN
2015 0 BGN
112 435 BGN
Финансиране от бенефициента 500 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Въведен нов иновативен продукт
Индикатор 7 Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 8 Изготвени документи по проекта
Индикатор 9 Изготвена тръжна документация
Индикатор 10 ,Проведена тръжна процедура
Индикатор 11 ,Доставено оборудване
Индикатор 12 Стикери за закупеното по проекта оборудване
Индикатор 13 Постоянна обяснителна табела
Индикатор 14 Изготвен финален отчет
Индикатор 15 Изготвен одит
Индикатор 16 Изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз