Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0251-C0001
Номер на проект: 26-Е-293/28.06.2013 г.
Наименование: Разширяване производството на "Енко Пластикс" ЕООД , чрез закупуване на нови производствени мощности и оборудване
Бенефициент: ЕНКО ПЛАСТИКС ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разширяване производството на "Енко Пластикс" ЕООД , чрез закупуване на нови производствени мощности и оборудване
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя шприц-машини
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 броя матрици за производство на пластмасови каси тип „олекотени”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой шредер
изпълнение на Дейност 5 Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 брой линия за рециклиране на млянка от индустриални тъкани торби (бигбагове) и фолиа от ПП и ПЕ
изпълнение на Дейност 6 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 932 186 BGN
Общ бюджет: 1 328 657 BGN
БФП: 930 060 BGN
Общо изплатени средства: 930 060 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 930 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 930 060 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
930 060 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 790 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 790 551 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
790 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 139 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 509 BGN
Финансиране от бенефициента 399 508 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Успешно проведена тръжна процедура „открит избор”
Индикатор 9 Сключен/и договор/и за доставка на планираното оборудване
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация 2 броя шприц-машини
Индикатор 11 Закупени и въведени в експлоатация 2 броя матрици за производство на 2 нови олекотени изделия.
Индикатор 12 Закупена и въведена в експлоатация 1 брой линия за рециклиране на млянка от индустриални тъкани торби
Индикатор 13 Закупен и въведен в експлоатация шредер
Индикатор 14 Изработени и поставени 2 броя табели
Индикатор 15 Визуализирано в съответствие с изискванията оборудване с 50 броя стикери
Индикатор 16 Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз