Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0332-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД
Бенефициент: “ПЛАСТФОРМ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Модернизация на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на доставчик на предвиденото за закупуване по проекта оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на предвиденото за закупуване по проекта оборудване, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г. и сключване на договор с класирания на първо мя
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта дълготрайни материални активи.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Осигуряване на пибличност и информираност на дейностите по проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 757 559 BGN
Общ бюджет: 2 926 975 BGN
БФП: 1 756 185 BGN
Общо изплатени средства: 1 756 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 756 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 756 185 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 756 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 492 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 492 757 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 492 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 263 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 428 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 428 BGN
Финансиране от бенефициента 1 171 706 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Увеличаване на производствения капацитет за производство на пластмасови изделия
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на произвежданите продукти
Индикатор 10 Намаляване на времето за доставка
Индикатор 11 Намаляване на енергопотреблението
Индикатор 12 Въвеждане на нови продукти
Индикатор 13 Въвеждане на нови машини в производствения процес
Индикатор 14 Въвеждане на иновативни технологии в производствения процес
Индикатор 15 Намаляване на бракуваната продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз