Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0267-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Бенефициент: "ИНДЕКС-6'" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик;
Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат;
Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация;
Извършване на дейности за визуализация
Одит на проекта
Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Момчил Станчев Тиков
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 132 583 BGN
Общ бюджет: 1 420 400 BGN
БФП: 852 240 BGN
Общо изплатени средства: 852 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 852 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 852 240 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
852 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 724 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 724 404 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
724 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 836 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 836 BGN
Финансиране от бенефициента 755 055 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 нови продукти.
Индикатор 6 Намалена себестойност на основни детайли произвеждани с новите машини:
Индикатор 7 Намалено време за обработка на детайл с новите машини
Индикатор 8 Елиминиране на брака за произвежданите с новите машини детайли
Индикатор 9 Намалени допълнителни обработки по детайлите произвеждани с новите машини
Индикатор 10 Намаляване на експлоатационни разходи за производство на детайл с новите машини
Индикатор 11 Съкращаване на времето за изпълнение на технологичния цикъл с новите машини
Индикатор 12 Повишаване на нетните приходи от продажби на дружеството
Индикатор 13 Увеличен износ
Индикатор 14 Одобрена тръжна документация
Индикатор 15 Издадена заповед за назначаване на Оценителна комисия.
Индикатор 16 Одобрен доклад на оценителната
Индикатор 17 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 18 Приемо-предавателени протоколи
Индикатор 19 Табела за визуализация
Индикатор 20 Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 21 Представен изготвен Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз