Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестициите във високотехнологично оборудване като фактор за повишаване конкурентоспособността и устойчив ръст на „Чугунена арматура България” АД
Бенефициент: "ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Инвестициите във високотехнологично оборудване като фактор за повишаване конкурентоспособността и устойчив ръст на „Чугунена арматура България” АД
Дейности: Дейност 1: Закупуване на високотехнологично производствено оборудване
Подготовка на дейност 1: Провеждане на процедура за избор на изпълнители
Изпълнение на дейност 1: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на производствено оборудване
Дейност 2: Визуализация на проекта и постигане на прозрачност и публичност
Подготовка на дейност 2: Избор на изпълнител за изработване на информационни табела и стикери
Изпълнение на дейност 2: Изпълнение на мерките за визуализация и публичност
Дейност 3: Независим финансов одит на проекта
Подготовка на дейност 3: Избор на одитор и сключване на договор
Изпълнение на дейност 3: Извършване на независим финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис консумативи ООД
"СКОДИ" ЕООД
"Ремеко" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 804 000 BGN
Общ бюджет: 1 331 495 BGN
БФП: 798 480 BGN
Общо изплатени средства: 798 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 798 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 798 480 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
798 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 678 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 678 708 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
678 708 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 119 772 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 772 BGN
Финансиране от бенефициента 536 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - нови технологии
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти - нова серия продукти
Индикатор 10 Въведени нови технологии / продукти - нови размери в серия
Индикатор 11 Въведени нови технологии / продукти - нови модели в серия
Индикатор 12 Въведенa в експлоатация средночестотна топилна система
Индикатор 13 Въведенa в експлоатация Автоматична инсталация за смесоподготовка
Индикатор 14 Публикувани съобщения за проекта
Индикатор 15 Монтирана информационна табела
Индикатор 16 Информационни стикери
Индикатор 17 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз