Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0250-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на нова гама продукти с висока добавена стойност
Бенефициент: "ЙОТОВ СТОУН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 11.07.2012
Дата на приключване: 11.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на "Йотов стоун" ЕООД чрез въвеждане на нова гама продукти с висока добавена стойност
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители за доставката на следните машини и оборудване: - Въжен гатер с цифрово-програмно (CNC) управление - Въжен гатер с 5 въжета - Електрически мостов кран – 3 бр. - Цепеща машина за неоформени камъни - Линия за нащърбв
Дейност 2: Доставка и инсталиране на машините и оборудването описани по-горе
Дейност 3: Избор на изпълнител, доставка и инсталиране на CAD-CAM софтуер за промишлен дизайн и разработване на продукти
Дейност 4: Възлагане, изработване и инсталиране на материали за визуализация на проекта
Дейност 5: Възлагане и извършване на одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 919 724 BGN
Общ бюджет: 1 312 430 BGN
БФП: 918 701 BGN
Общо изплатени средства: 918 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 918 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 183 945 BGN
2013 734 756 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
918 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 780 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 156 353 BGN
2013 624 543 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
780 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 592 BGN
2013 110 213 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 805 BGN
Финансиране от бенефициента 394 168 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Съотношение на оперативните разходи към нетните приходи от продажби на предприятието
Индикатор 8 Увеличаване на нетните приходи от продажби
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 10 Успешно проведенa процедури за избор на доставчици на дълготрайните материални активи, предвидени по проекта
Индикатор 11 Успешно проведенa процедури за избор на доставчик на дълготрайни нематериални активи (CAD-CAM софтуер за промишлен дизайн)
Индикатор 12 Успешно проведена процедура за избор на външен изпълнител на дейностите по визуализация на проекта
Индикатор 13 Успешно проведена процедура за избор на външен одитор по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз