Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ИСКРА ООД чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване и разработване на маркетингова стратегия
Бенефициент: "ИСКРА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на ИСКРА ООД чрез инвестиции в съвременно технологично оборудване и разработване на маркетингова стратегия
Дейности: Дейност 1. Провеждане на търгове и сключване на договори за доставка
Дейност 2. Доставка, монтаж и изпитване на оборудването и софтуера
Дейност 3. Консултантска услуга за изготвяне на проектното предложение
Дейност 4. Провеждане на търгове и сключване на договори за услуги
Дейност 5. Изпълнение от доставчика на услугата за разработване на маркетингова стратегия
Дейност 6. Изпълнение от доставчика на услугата Визуализация на проекта
Дейност 7. Дейности по управление, отчитане, вътрешен контрол и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 489 215 BGN
Общ бюджет: 817 479 BGN
БФП: 486 400 BGN
Общо изплатени средства: 486 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 486 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 97 843 BGN
2013 0 BGN
2014 388 530 BGN
2015 0 BGN
486 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 413 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 167 BGN
2013 0 BGN
2014 330 250 BGN
2015 0 BGN
413 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 676 BGN
2013 0 BGN
2014 58 279 BGN
2015 0 BGN
72 956 BGN
Финансиране от бенефициента 332 995 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Увеличаване броя на клиентите
Индикатор 7 Понижаване на производствените разходи
Индикатор 8 Повишаване броя на спечелени обществени поръчки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз