Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0446-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „МБМ Металуърк“ ЕООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството
Бенефициент: "МБМ МЕТАЛУЪРК" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „МБМ Металуърк“ ЕООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 *Разработване на проектно предложение по настоящата процедура
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Сформиране на екип за управление
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик на софтуерна система
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на софтуерна система
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Доставка и въвеждане в експлоатация на софтуерна система
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 Финализиране на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 775 459 BGN
Общ бюджет: 1 228 035 BGN
БФП: 736 821 BGN
Общо изплатени средства: 736 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 736 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 155 092 BGN
2014 581 726 BGN
2015 0 BGN
736 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 626 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 131 828 BGN
2014 494 467 BGN
2015 0 BGN
626 295 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 264 BGN
2014 87 259 BGN
2015 0 BGN
110 523 BGN
Финансиране от бенефициента 516 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Брой иновативни продукти
Индикатор 9 Въведено ново оборудване
Индикатор 10 Намаляване на рекламациите
Индикатор 11 Увеличение на нетните приходи от продажби
Индикатор 12 Намаление на себестойността на продукцията
Индикатор 13 Намаляване на енергоемкостта на произведен детайл
Индикатор 14 Намаляване на технологичния брак
Индикатор 15 Изготвено проектно предложение по настоящата процедура
Индикатор 16 Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 17 Изготвена тръжна документация за софтуерна система и оборудване
Индикатор 18 Проведена тръжна процедура
Индикатор 19 Доставена и въведена в експлоатация софтуерна система и оборудване
Индикатор 20 Стикери за закупеното по проекта оборудване и софтуерна система
Индикатор 21 Постоянна обяснителна табела
Индикатор 22 Изготвен финален отчет
Индикатор 23 Изготвен одит
Индикатор 24 Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз