Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване конкурентните предимства на Хидропневмотехника АД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "Хидропневмотехника" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Увеличаване конкурентните предимства на Хидропневмотехника АД чрез технологична модернизация
Дейности: Дейност 1 – Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 2 – Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 3 – Дейности за визуализация
Дейност 4 – Одит на проектните дейности
Дейност 5 – Техническо и финансово отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 379 104 BGN
Общ бюджет: 573 242 BGN
БФП: 343 945 BGN
Общо изплатени средства: 343 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 343 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 343 945 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
343 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 292 353 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
292 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 592 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 592 BGN
Финансиране от бенефициента 252 736 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Изготвен комплект тръжна документация
Индикатор 9 Изпълнена процедура за избор на доставчик на ДМА и сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 Брой закупени и доставени ДМА
Индикатор 11 Изпълнени процедури за избор на доставчици на услуги
Индикатор 12 Брой средства за визуализация
Индикатор 13 Работно задание за проверка на разходите
Индикатор 14 Изготвен доклад за фактически констатации
Индикатор 15 Съставен финансов и технически отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз