Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0337-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството
Бенефициент: "ТЕХНО ПРЕС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез диверсификация на продукцията и разширяване на производството
Дейности: Дейност 1 Администриране и управление на проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на предвидените за закупуване дълготрайни материални активи.
Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи
Дейност 4 Визуализация и публичност на проекта.
Дейност 5 Външен финансов одит от лицензиран експерт счетоводител
6. консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Зонков" ЕООД
"Доминов-Консуматив" ЕООД
Е-Макс Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 1 441 520 BGN
БФП: 999 979 BGN
Общо изплатени средства: 999 979 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 999 979 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 979 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 849 982 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 997 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 997 BGN
Финансиране от бенефициента 441 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Въведени нови технологии / продукти.
Индикатор 6 Сформиран екип за управление на проекта.
Индикатор 7 Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 8 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА
Индикатор 9 Доставени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 10 Проведена вътрешно-фирмена среща със служителите за популяризиране на финансова подкрепа на ЕС и Република България
Индикатор 11 Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 12 Поставено информационно табло по време на изпълнението на проекта
Индикатор 13 Поставена постоянна разяснителна табела след приключване на дейностите по проекта
Индикатор 14 Сертифицирани разходи по проекта
Индикатор 15 Въведени иновативни за България технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз