Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0464-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за технологична модернизация в ЕТ Деян Маджаров - МАДЛОК
Бенефициент: ДЕЯН МАДЖАРОВ - МАДЛОК ЕТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за технологична модернизация в ЕТ “ДЕЯН МАДЖАРОВ – МАДЛОК”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Монтаж, инсталиране и първоначално изпитване на закупеното производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 378 BGN
Общ бюджет: 628 000 BGN
БФП: 376 800 BGN
Общо изплатени средства: 376 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 376 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 676 BGN
2013 301 123 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
376 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 320 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 324 BGN
2013 255 955 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
320 279 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 351 BGN
2013 45 169 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 520 BGN
Финансиране от бенефициента 252 252 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Нарастване на общия производствен капацитет на предприятието
Индикатор 7 Нарастване на капацитета на предприятието за производство на изделия, нуждаещи се от лазерна обработка
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик/ци на 1 бр. Апарат за лазерно рязане-тип Fiber laser;
Индикатор 10 Доставен, монтиран и инсталиран 1 брой Апарат за лазерно рязане-тип Fiber laser;
Индикатор 11 Избран одитор на проекта
Индикатор 12 Извършен одит и подготвен одиторски доклад
Индикатор 13 Спазени изисквания за визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз