Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0140-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес
Бенефициент: "ИНХОМ-98" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 2 Процедури по поддоговаряне
Дейност 3 Сключване на договори
Дейност 4 Предаване на маркетинговата стратегия, доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала, въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Закриване на проекта
Дейност 8 Консултанстски услуги за подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 720 BGN
Общ бюджет: 1 482 901 BGN
БФП: 889 741 BGN
Общо изплатени средства: 889 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 889 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 889 741 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
889 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 756 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 756 280 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
756 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 133 461 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 461 BGN
Финансиране от бенефициента 666 480 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Намалена себестойност
Индикатор 9 Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 10 Намаление на производствените разходите
Индикатор 11 Увеличение на износ
Индикатор 12 Сключени договори
Индикатор 13 Извършена доставка на оборудването
Индикатор 14 Обучен персонал
Индикатор 15 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 16 Новоподписани договори с клиенти
Индикатор 17 Рекламации -----------------
Индикатор 18 Количество на използваните технологични масла, смазочни и смазочно-охлаждащи течности
Индикатор 19 Изготвени 5бр. визуализационни материали
Индикатор 20 Одитирани разходи по проекта
Индикатор 21 Изготвен и внесен финален отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз