Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0051-C0001
Номер на проект: 26-Д-80/28.06.2013г.
Наименование: Повишаване на конкурентните предимства на '' ДИО'' ООД на българския и международния пазар
Бенефициент: "ДИО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.07.2012
Дата на приключване: 17.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентните предимства на ДИО ООД на българския и международния паза
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Предварителни дейности
Дейност 1.1 Съставяне на екип по проекта
Дейност 1.2 Разработване на тръжна документация
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на фрий форм модулна система за производство на диоптрични стъкла
Дейност 2.1 Провеждане на тръжна процедура
Дейност 2.2 Избор на подизпълнител и закупуване на фрий форм модулна система за производство на диоптрични стъкла
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на фрий форм модулна система за производство на диоптрични стъкла, монтаж и пускане в употреба
Дейност 3.1 Доставка на фрий форм модулна система за производство на диоптрични стъкла
Дейност 3.2 Монтаж и пускане в употреба
Дейност 3.3 Обучение на персонала за работа с новото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Пазарно проучване за внос и износ на оптика и оптични продукти
Дейност 4.1 Избор на подизпълнител
Дейност 4.2 Осъществяване на пазарно проучване за внос и износ на оптика и оптични продукти
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Маркетингова стратегия за разширяване на позициите на вътрешния пазар
Дейност 5.1 Избор на подизпълнител
Дейност 5.2 Изготвяне на маркетингова стратегия за разширяване на позициите на вътрешния пазар
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Експортна стратегия
Дейност 6.1 Избор на подизпълнител
Дейност 6.2 Изготвяне на експортна стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит и отчитане
Дейност 7.1 Изготвяне на междинен финансов и технически отчет
Дейност 7.2 Изготвяне на финален финансов и технически отчет
Дейност 7.3 Провеждане на одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Информационни дейности
Дейност 8.1 Избор на подизпълнител
Дейност 8.2 Изработване и поставяне на стикери върху новозакупеното оборудване
Дейност 8.3 Изработване и поставяне на информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 320 BGN
Общ бюджет: 527 500 BGN
БФП: 369 250 BGN
Общо изплатени средства: 369 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 369 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 369 250 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
369 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 313 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 313 863 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
313 863 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 388 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 388 BGN
Финансиране от бенефициента 158 280 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти - технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти - продукти
Индикатор 9 Съкращаване на времето за изпълнение на поръчките
Индикатор 10 Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 11 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 12 Увеличаване на приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз