Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0176-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиция в значително по-високо конкурентноспособен модел за предоставяне на ERP, CRM и BI решения
Бенефициент: "ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестиция в значително по-високо конкурентноспособен модел за предоставяне на ERP, CRM и BI решения
Дейности: Подготовка и изпълнение наДейност 1 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Подготовка и изпълнение на Дейности от 2 до 11 за изграждане на дейта център: Доставка на Сървърна конфигурация /система за виртуализация/, Дисков масив за съхранение на данни, Комутатор за управление на дискови масиви, Комутатор за управление на ин
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 Доставка на хелп деск система
Подготовка и изпълнение на Дейност 13: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 14: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 425 888 BGN
Общ бюджет: 635 953 BGN
БФП: 381 572 BGN
Общо изплатени средства: 381 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 381 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 381 572 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
381 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 324 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 324 336 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
324 336 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 236 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 236 BGN
Финансиране от бенефициента 283 925 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Намаление на себестойността на предоставяните услуги
Индикатор 9 Подобряване качеството на предоставяните услуги изразено в брой случаи на преустановяване на дейността на клиента в следствие преустановяване дейността/блокиране на системата
Индикатор 10 Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 11 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Индикатор 12 Доставка на хардуер и софтуер за изграждане на дейта център
Индикатор 13 Доставка на хелп деск система
Индикатор 14 Визуализация на проекта
Индикатор 15 Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз