Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0522-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление и подобряване ефективността на „АБ-Терм” ООД
Бенефициент: АБ-ТЕРМ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността на „АБ-Терм” ООД на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1 Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 Оценка на оферти и сключване на договор за доставка
Дейност 4 Доставка на оборудване и провеждане на първоначално изпитване
Дейност 5 Откриване на работни места
Дейност 6 Включване на новото оборудване в производствения процес
Дейност 7 Разпространение на информация и визуализация
Дейност 8 Одит и приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ОДИТ ЕКСПЕРТ-СТОЯНОВА” ООД
"Ингмар БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 748 622 BGN
Общ бюджет: 1 050 181 BGN
БФП: 735 127 BGN
Общо изплатени средства: 735 127 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 735 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 735 127 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
735 127 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 624 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 624 858 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
624 858 BGN
В т.ч. Национално финансиране 110 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 269 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 269 BGN
Финансиране от бенефициента 320 838 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 .Сформиран екип
Индикатор 7 Подготвени и предоставени тръжни документи на потенциални доставчици
Индикатор 8 Сключени договори за доставка
Индикатор 9 Въведени нови продукти в „АБ Терм ” ООД (след 2008 г.)
Индикатор 10 Въведени нови технологии „АБ Терм ” ООД (след 2008 г.)
Индикатор 11 Увеличена производителност на труда на производствения персонал
Индикатор 12 Намалено потребление на суровини, материали и ел. енергия – намалени разходи за оперативна дейност
Индикатор 13 Подобрено качество – намаление на брака от операцията по пресово огъване
Индикатор 14 Увеличен дял на износа от общия обем продажби
Индикатор 15 Публикации в медии
Индикатор 16 .Информационни табели
Индикатор 17 Реализирани инвестиционни проекти „АБ Терм ” ООД
Индикатор 18 Реализирани проекти в „АБ Терм ” ООД в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз