Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0062-C0001
Номер на проект: BG161PO003-2.1.13-0062-0001-A-2/30.05.2013
Наименование: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес на „Подемкран“ АД
Бенефициент: "ПОДЕМКРАН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес на „Подемкран“ АД
Дейности: Дейност 1: „Подготовка на тръжна процедура за избор на доставчик”
Дейност 2: „Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик“
Дейност 3: „Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация”
Дейност 4: „Извършване на дейности за визуализация”
Дейност 5: „Одит на проекта”
Дейност 6: „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 338 560 BGN
Общ бюджет: 2 081 503 BGN
БФП: 1 248 902 BGN
Общо изплатени средства: 1 248 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 248 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 369 600 BGN
2014 879 302 BGN
2015 0 BGN
1 248 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 061 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 314 160 BGN
2014 747 407 BGN
2015 0 BGN
1 061 567 BGN
В т.ч. Национално финансиране 187 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 440 BGN
2014 131 895 BGN
2015 0 BGN
187 335 BGN
Финансиране от бенефициента 892 373 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - продукти
Индикатор 9 Одобрена тръжна документация
Индикатор 10 Издадена заповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 11 Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 12 Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 13 Приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 14 Финален приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 15 Табела за визуализация
Индикатор 16 Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 17 Представен изготвен Одитен доклад
Индикатор 18 Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет
Индикатор 19 Одобрена тръжна документация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз