Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкорентоспособността на "Монтажинженеринг" АД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "Монтажинженеринг" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентноспособността на „МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ”АД чрез технологична модернизация”
Дейности: Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на изпълнител/и
Дейност 2: Провеждане на процедура по “Открит избор” за определяне на изпълнител/и
Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализираното оборудване
Дейност 4: Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 5: Отчетна дейност
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 440 BGN
Общ бюджет: 513 090 BGN
БФП: 307 854 BGN
Общо изплатени средства: 307 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 307 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 854 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
307 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 261 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 261 676 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 178 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 178 BGN
Финансиране от бенефициента 212 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Закупено ново оборудване
Индикатор 7 Въведено иновативно оборудване
Индикатор 8 Ръст на пазарния дял в страната
Индикатор 9 Ръст на дела на регионалния пазар
Индикатор 10 Дял на експортноориентираната продукция
Индикатор 11 Средногодишно нарастване на приходите от продажба на произведената продукция
Индикатор 12 Намаление на себестойността на продукцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз