Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0385-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособноста на ,, МАРС Армор”ООД, на международните пазари,чрез диверсификация и технологично обновление на производството
Бенефициент: "Марс Армор" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособноста на "МАРС Армор” ООД, на международните пазари,чрез диверсификация и технологично обновление на производството
Дейности: Предварителни дейности - Съставяне на екип по проекта. Отдаване в заповед на екипа по осъществяване на проекта с включени, права задължения и срокове.
II.Tръжна процедура за доставчици на машините и оборудването
1.Подготовка: Разработване на тръжна документация;
2. Обявяване на тръжната процедура;
3. Изпълнение:
3.1. Провеждане на тръжна процедура;
3.2.избор на доставчици;
3.3. Договаряне и подписване на договори за доставка;
III.Доставка на машините и оборудването:
IV. Монтажни дейности и изпитания;
V. Обучение на персонала.
VI. Въвеждане в експлоатация на машините и оборудването;
VII. Отчитане на резултатите от изпълнението на проекта;
VIII. Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АМЗ" ООД
Евромакс-96
"Алегро груп" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 986 317 BGN
Общ бюджет: 1 403 792 BGN
БФП: 982 654 BGN
Общо изплатени средства: 982 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 982 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 982 654 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
982 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 835 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 835 256 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
835 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 147 398 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 398 BGN
Финансиране от бенефициента 422 708 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови продукти и технологии
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 9 Длъжностни характеристики и заповеди за назначаване на екипа по проекта
Индикатор 10 Подготвенo тръжнo досие
Индикатор 11 Публикувана обява (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка )
Индикатор 12 Получени оферти.
Индикатор 13 Сключени договори (Дейност II. Провеждане на тръжна процедура за доставка на)
Индикатор 14 Подписани приемо-предавателни протоколи и фактури (Дейност III. Доставка на машини и обурудване)
Индикатор 15 Монтирани и изпитани машини и оборудване-Протоколи
Индикатор 16 Обучени служители.
Индикатор 17 Въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 18 Периодични отчети
Индикатор 19 Подаден отчети към ИАНМСП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз