Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността чрез разширяване дейността на СТАД Близнаков ЕООД
Бенефициент: "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността чрез разширяване дейността на "СТАД Близнаков" ЕООД
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на арматурни мрежи
Изпълнение на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на арматурни мрежи
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на инвестицията
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Одит и отчетност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ОДИТ ЕКСПЕРТ-СТОЯНОВА” ООД
"Пратто" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 594 368 BGN
Общ бюджет: 855 108 BGN
БФП: 594 300 BGN
Общо изплатени средства: 594 244 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 594 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 874 BGN
2013 475 370 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
594 244 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 505 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 101 043 BGN
2013 404 065 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
505 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 831 BGN
2013 71 306 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 137 BGN
Финансиране от бенефициента 260 838 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Брой проведени процедури за избор на доставчик на ДМА по проекта
Индикатор 7 Брой доставено ново оборудване
Индикатор 8 Брой информационни табели, поставени в отговор на изискванията на Програмата за Визуализация на резултатите от проекта
Индикатор 9 Брой стикери върху новозакупеното оборудване, поставени в отговор на изискванията на Програмата за Визуализация на резултатите от проекта
Индикатор 10 Проведен одит на изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз