Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в „ИТ Телекомуникейшънс“ ЕООД
Бенефициент: "ИТ ТЕЛЕКОМУНИКЕЙШЪНС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на „ИТ Телекомуникейшънс” ЕООД за разширяване на дейността, увеличаване на капацитета на предприятието, въвеждане на нови технологии, подобряване на качеството и асортимента на предлаганите услуги, разширяване на приходите от износ с цел повишаване с поне 40 % на конкурентоспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудването и софтуерните приложения)
Дейност 4 (Визуализация- изработка и монтаж на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 275 380 BGN
Общ бюджет: 393 280 BGN
БФП: 275 296 BGN
Общо изплатени средства: 275 296 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 275 296 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 296 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 234 002 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
234 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 294 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 294 BGN
Финансиране от бенефициента 118 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 : Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 9 : Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори
Индикатор 10 Закупено и въведено в експлоатация оборудване и софтуерни приложения по проекта
Индикатор 11 Изработка и монтаж на обозначителна табела по проекта
Индикатор 12 Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване
Индикатор 13 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз