Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.11-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от Държавния бюджет
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.06.2012
Начална дата: 13.07.2012
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е подобряване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет. За целта, по проекта се предвижда да бъде извършена цялостна оценка на ефекта на активната политика на пазара на труда, в т.ч. на микро- и макро- ниво, както и в контекста на принципите за доброто управление на публичните политики. Резултатите от оценката ще бъдат дискутирани със заинтересованите страни (представители на другите институции на пазара на труда и социалните партньори), благодарение на което ще бъдат набелязани приоритетните направления за развитие на политиката в бъдеще и от гледна точка на изискванията на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Също така, по проекта се предвижда укрепване на капацитета на служители от институциите на пазара на труда и социалните партньори да извършват и организират извършването на оценки на ефектите от активните политики на пазара на труда.
Дейности: Дейност №2. Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво (микро-оценка) Целта в рамките на тази дейност е изготвяне на нетна оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво (микро - оценка). Резултатите от оценката ще подпомогнат процеса по вземане на решение за развитие и по-добро адресиране на политиката по заетостта към индивидуалните потребности на лицата
Дейност № 6. Организация на работни срещи и публични събития със заинтересованите страни за представяне на резултатите и обсъждане на мерки за подобряване качеството и ефективността на активните политики на пазара на труда Осигуряването на публичност и информираност на всички заинтересовани страни и потребителите на резултатите по проекта ще допринесе за пълното изпълнение на целите и реализиране на добавената стойност за обществото. Резултатите от проведените оценки ще бъдат дискутирани със заинтересованите страни (представители на институциите на пазара на труда и социалните партньори), благодарение на което ще бъдат набелязани приоритетните направления за развитие на политиката в бъдеще и от гледна точка на изискванията на стратегията на ЕС „Европа 2020”.
Дейност №4. Извършване на последваща оценка на всички елементи (програми и мерки за заетост) на активната политика на пазара на труда, в следните направления: насоченост; релевантност към стратегията на ЕС „Европа 2020”; икономичност; ефективност; еф В рамките на тази дейност е планирано провеждането на изследване относно социалните ефекти на активната политика на пазара на труда върху безработните лица и работодателите.
Дейност № 5. Провеждане на обучения на представители на целевите групи Организиране и провеждане на обучения на служители на министерства, агенции и социални партньори участващи в процеса на планиране, изпълнение и мониторинг на политиката по заетостта, както и изготвящи анализи за състоянието и развитието на пазара на труда на национално и регионално равнище. Чрез проведените обучения ще се изгради капацитет сред служителите за планиране, изготвяне, провеждане или възлагане провеждането на оценки на ефекта от политиките на пазара на труда.
Дейност №3. Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г. Изготвяне на оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за избрани показатели, характеризиращи икономическото и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.
Дейност №1. Администрация и управление Изпълнението на тази дейност ще осигури техническа и експертна основа за стартиране и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно договорните условия. Членовете на екипа на проекта ще реализират задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни, технически и финансови документи при изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 749 988 BGN
Общ бюджет: 601 966 BGN
БФП: 601 966 BGN
Общо изплатени средства: 601 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 601 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 960 BGN
2014 249 533 BGN
2015 336 473 BGN
601 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 511 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 566 BGN
2014 212 103 BGN
2015 286 002 BGN
511 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 394 BGN
2014 37 430 BGN
2015 50 471 BGN
90 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.1)
Индикатор 3 Извършени оценки на ефекта на активната политика на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет
Индикатор 4 Брой изготвени аналитични доклада


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз