Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0001-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-1-66
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово"
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2012
Начална дата: 13.07.2012
Дата на приключване: 13.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово в партньорство с община Трявна, включително и регионалното сдружение.
Дейности: Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Във връзка с осигуряване правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта (сервитутни права) за нуждите на преминаването на инженерната инфраструктура (електропроводи и др.), обслужваща бъдещото регионално депо.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Дейността е свързана с доставката на техника за нуждите на централизираното полево компостиране и за обработката на ТБО на Регионалното депо.
Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.1: Проучвания и проектиране. През 2010 г. в рамките на договор за техническа помощ (номер 58231-44-348), финансиран по ОПОС са разработени прединвестиционно проучване и работен проект. Работният проект, по който предстоят строително-монтажни работи е преминал оценка на съответствието. Въз основа на прединвестиционното проучване и изготвените работни проекти за инвестиционния обект е разработен Анализ „Разходи-Ползи”. Изготвени са и документациите за провеждане на тръжни процедури за изпълнители. Във връзка с подготовката на инвестиционния проект, към момента има издадено Решение по ОВОС, Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и Разрешително за водоползване. Издадено е също Комплексно разрешително №157-Н1/2011г. с Решение на Изпълнителния директор на ИАОС №157-Н1-И0-А0/18.11.2011г. Сменено е предназначението на земята с цел трайно ползване: „сметище”
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1: Строителен надзор. Поддейността включва стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна документация по смисъла на чл. 168 от ЗУТ – от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и периода за съобщаване на дефекти по смисъла на ФИДИК. Квалифицираните специалисти по съответните части ще следят за качественото изпълнение на строително монтажните работи, ще изискват необходимите декларации за съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и качеството на изпълнените инсталации, както и ще съставят се всички актове, съгласно действащите нормативи. Съгласно ФИДИК, се предвижда 12 месеца период за съобщаване на дефекти DLP (Defect Liability Period). Кандидатът предвижда строителството на регионалното депо, респективно строителния надзор да се осъществяват съгласно договорните условия на FIDIC – Червена книга, като лицето упражняващо строителен надзор ще играе ролята и на Инженер по смисъла на FIDIC както по времето на строителството, така и през периода за съобщаване на дефекти. 7.2: Авторски надзор Авторският надзор включва следене и контрол на изпълнение на дейностите по строителство на проекта с цел да се гарантира съответствие с предварително заложените технически параметри предмет на изготвения работен проект.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Разработеният работен проект е за реконструкция и модернизация на съществуващото депо на Община Габрово с цел превръщането му в регионално депо за нуждите на общините Габрово и Трявна. Проектното регионално депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна се предвижда да се изгради на площадката на съществуващото депо в м. "Равнището" и м. "Хаджийското" в землището на с. Гръблевци, община Габрово. 3.1. Временно строителство 3.2. Изграждане на стопански двор 3.3. Изграждане на площадка за открито компостиране 3.4. Изграждане на площадка за сепариране на отпадъци 3.5. Инсталация на модулна пречиствателна станция 3.6. Инсталация на съоръжение за обезвреждане на депонийния газ 3.7. Поставяне на ограда 3.8. Изграждане на зелен пояс 3.9. Изграждане на мониторингови сондажи 3.10. Изграждане на площадкови ВиК мрежа 3.11. Площадково електрозахранване 3.12. Изграждане на експлоатационен и контролни пътища 3.13. Изграждане на външно водоснабдяване 3.14. Външно електроснабдяване 3.15. Реконструкция на клетката за депониране
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1: Концепция за изпълнение и управление на проекта. С оглед ефективното управление на проекта и гарантиране постигането на заложените цели и задачи се предвижда създаването на Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) в Община Габрово, със следните позиции: Ръководител на ЗИП; Инженер Еколог; Инженер - ПГС; Координатор на проекта; Финансист - счетоводител; Юрист; Експерт публичност; Административен сътрудник и завеждащ архив. При изпълнението на основните функции и задължения, ЗИП в Община Габрово се подпомага от служители от общинската администрация със следните задължения: Експерт информационни технологии; Експерт финансист; Експерт юрист. Освен ЗИП се предвижда и сформиране на Надзорна комисия, състояща се от експерти на двете общински администрации, представители на Общински съвет Габрово, управител на „Благоустрояване”ООД и др. Отговорности на надзорната комисия: мониторинг и контрол на всички процеси, свързани с изпълнението на проекта; реакция на сигнали и предложения от заинтересовани лица, включително на представители на местната общност. 5.2: Публичност
Дейност 6: Одит Бенефициент ще избере Изпълнител на одит на дейностите, извършвани през целия цикъл на проекта, който да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с националните и международните одиторски стандарти. Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне бенефициента чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление. Той следва да включва проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта; проследяване ефективното прилагане на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Изборът на изпълнител на предвидените в проекта дейности по одит ще бъде извършен по реда, предвиден в ЗОП. Организирането и провеждането на процедурата ще се осъществи от ЗИП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 911 190 BGN
Общ бюджет: 13 985 263 BGN
БФП: 13 273 079 BGN
Общо изплатени средства: 15 502 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 273 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 245 559 BGN
2013 8 467 729 BGN
2014 2 925 211 BGN
2015 2 864 443 BGN
15 502 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 282 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 058 726 BGN
2013 7 197 569 BGN
2014 2 486 430 BGN
2015 2 434 776 BGN
13 177 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 990 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 186 834 BGN
2013 1 270 159 BGN
2014 438 782 BGN
2015 429 666 BGN
2 325 441 BGN
Финансиране от бенефициента 1 298 845 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците
Индикатор 2 Брой жители, обслужвани от новоизградената система за интегрирано управление на отпадъците, с подобрен процес на управление на отпадъците
Индикатор 3 Брой домакинства, присъединени към системата за домашно компостиране в региона
Индикатор 4 Новосъздадени работни места – депониране и компостиране
Индикатор 5 Средногодишно количество ТБО, третирано в рамките на регионалната системата за управление на отпадъците
Индикатор 6 Процент рециклиран и оползотворен отпадък от общото количество генерирани отпадъци в рамките на РСУО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз